Používate elektronickú registračnú pokladnicu? Vyskúšajte radšej VRP
1. mája 2016
Aké pokuty vám hrozia, ak daňové priznanie nestihnete podať alebo nezaplatíte daň z príjmov včas ?
12. augusta 2016
Ukázať všetko

Zavedenie dátových schránok pre komunikáciu s orgánmi štátnej správy

Od 01.01.2017 budú dátové schránky slúžiť na elektronickú komunikáciu podnikateľov a občanov s orgánmi verejnej moci (súdy, sociálna poisťovňa, daňový úrad, úrad práce). Prvoradým cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou. Ušetríte si tak do budúcna mnoho zbytočných starostí.

Elektronické schránky sú legislatívne upravené v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Zriadenie schránky vykonáva štát a jej zriadenie je bezplatné. V súčasnosti majú založené schránky všetky orgány verejnej moci, všetci podnikatelia a všetci občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov. V prípade, ak je fyzická osoba súčasne podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, alebo ak je orgán verejnej moci súčasne právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc, elektronická schránka sa zriadi osobitne pre každé z uvedených právnych postavení. Špecifickým príkladom je notár, ktorému budú založené tri schránky. V konečnom dôsledku elektronická schránka predstavuje e-mailovú schránku zriadenú štátom, ktorá je zabezpečená občianskym preukazom.

Občania a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci) nebudú mať zriadenú elektronickú schránku ale môžu dobrovoľne kedykoľvek o ňu požiadať. Od 01.08.2016 bude všetkým firmám (právnické osoby) zrealizovaná povinná automatická aktivácia schránok na doručovanie, avšak prístup do nich je možný len elektronickým občianskym preukazom s čipom (s „klasickým“ občianskym preukazom vstup nie je možný).

Prostredníctvom schránky môžu podnikatelia posielať rôzne žiadosti, v opačnom režime úrady posielajú podnikateľom do elektronickej schránky rôzne oznámenie, upozornenia, výzvy. Z obsahového hľadiska budú mať schránky rovnaký právny účinok akoby bolo doručenie vykonané v listinnej podobe prostredníctvom pošty.

Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je špecifické hlavne z dôvodu, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO ešte nemajú elektronické občianske preukazy s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). V s.r.o. takýto prístup majú všetci jej konatelia. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možný prístup do schránky a disponovať s ňou. Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

V súčasnosti pretrváva akési prechodné obdobie, počas ktorého ešte nebudú všetkým firmám doručovať orgány verejnej moci dokumenty elektronicky. Prechodné obdobie predstavuje interval, počas ktorého sa firma do svojej elektronickej schránky prvýkrát prihlási v čase od 01.08.2016 do 31.12.2016. V prípade ak sa firma do svojej schránky prihlásila pred 01. 08.2016, môžu jej úrady začať doručovať dokumenty elektronicky až vtedy, keď sa do svojej elektronickej schránky opäť prihlási od 01.08.2016 do 31.12.2016. Od 01.01.2017 ktorejkoľvek firme budú môcť byť úradné dokumenty doručované elektronicky, teda aj tej, ktorá sa do svojej elektronickej schránky ani raz predtým neprihlásila.

Do elektronickej schránky sa vstupuje prostredníctvom internetovej stránky www.slovensko.sk. Ako bolo vyššie spomenuté, prístup do schránky je možný s elektronickým občianskym preukazom s čipom (eID), ktorý sa používa s čítačkou čipových kariet. Bez občianskeho preukazu s aktivovaným čipom nie je možný prístup do schránky a disponovať s ňou. Dôležité je vybaviť si čím skôr občiansky preukaz s čipom, a to na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR.

Na základe oznámenia Finančnej správy zverejneného dňa 14. 07. 2016, Finančná správa zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Usmernenie k postupu pri aktivácií elektronických schránok nájdete aj tu : https://www.vicepremier.gov.sk/wp-c…