Mzdy

Poskytujeme kompletné spracovanie mzdovej agendy, teda výpočet miezd na základe podkladov od klienta, výpočet dane zo závislej činnosti a výpočet poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie. Súčasťou mzdovej agendy je aj vyhotovenie výkazov a ich následne odoslanie na príslušné inštitúcie. Spracovanie miezd je v súlade s platnou legislatívou, všetky výkazy odosielame v elektronickej podobe a elektronicky komunikujeme aj so všetkými inštitúciami.

 
 

Vedenie mzdovej agendy zahŕňa • Vedenie evidencie zamestnancov
 • Kompletné mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta
 • Prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní
 • Výpočet odvodov poistného za zamestnanca
 • Odosielanie výkazov a prehľadov do sociálnej, zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad


  • Zostavenie príkazov na úhradu miezd a odvodov do poisťovní
  • Zostavenie a odosielanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
  • Zostavenie a odosielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • kompletné úkony súvisiace so vznikom, zmenami a ukončením pracovného pomeru